طراحی شبکه – قسمت اول

طراحی شبکه : بخش اول

ايجاد يا اصلاح يک شبکه، شامل مجموعه وسيعی از چندين نوع فعاليت مختلف است که به تخصص‌های گوناگونی نياز دارد.
مهندسين طراح و مشاور در طول سال‌های گذشته کوشش‌های زيادی را در جهت بهينه‌سازی فرايندهای طراحی و پياده‌سازی شبکه انجام داده‌اند.

مدل PDIOO
مدل طراحی شبکه Cisco با عنوان PDIOO عنوان شده است، اين مجموعه فعاليت‌ها به پنج فاز تقسيم شده است که عبارتند از:
 • برنامه‌ريزی (Plan)
 • طراحی (Design)
 • پياده‌سازی (Implement)
 • بکارگيری (Operate)
 • بهينه‌سازی (Optimize)

مدل NEM
مدل طراحی شبکه دیگری با عنوان Network Engagement Methodology) NEM) عنوان شده است که یک مدل استاندار جهانی است. مراحل کار به پنج فاز تقسيم شده‌ است که فاز « اجرا و کنترل»، خود شامل پنج مرحله زیر می باشد:
 • برنامه‌ريزی (Plan)
 • معماری (Architect)
 • طراحی (Design)
 • پياده‌سازی (Implement)
 • بکارگيری (Operate)

نمونه های موفقی از پروژه های طراحی و بهینه سازی شبکه مطابق استاندارد های اشاره شده توسط متخصصان شرکت در سطح استان و کشور اجرایی شده است که  نمونه ی آن شامل موار زیر می باشد:

 • شبکه دولت استانداری قم در سال 91
 • شرکت توزیع برق قم در سال 91
 • شرکت توزیع برق شمال کرمان در سال 93

Comments:0

دیدگاهتان را بنویسید